Osobní bankéř/ka - OC Letňany

Osobní bankéř/ka - OC Letňany

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů kandidátů. Zobrazit více

Tyto zásady pro kandidáty na pracovní pozice blíže upravují obecně platné Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně (link na https://www.csas.cz/cs/ochrana-zpracovavani-osobnich-udaju).

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. Správce může zpracovávat osobní údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak zákon označuje za zpracovatele osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsou:

Factoring České spořitelny, a.s., IČO: 25629352, sídlo: Budějovická 1518/13B, PSČ 140 00 Praha 4
Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, sídlo: Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
Erste Digital GmbH, o. z. Czech Republic, IČO: 05535646, sídlo: Antala Staška 1292/32, Krč, 140 00 Praha
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., IČO: 61858692, sídlo: Na Pankráci 1720/123, Nusle, PSČ 140 21 Praha 4
Procurement Services CZ, s.r.o., IČO: 27631621, sídlo: Budějovická 1912/64b, Krč, PSČ 140 00 Praha 4
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, IČO: 04107128, sídlo: Budějovická 1518/13a, Michle, PSČ 140 00 Praha 4
ČS Seed Starter, a. s. , IČO 61058769, sídlo: Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., IČO: 27567117, sídlo: Antala Staška 2027/79, Krč, PSČ 140 00 Praha 4
Erste Grantika Advisory, a.s., IČO: 25597001, sídlo: Jánská 448/10, Brno-město, PSČ 602 00 Brno
Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o., IČO: 29216061, sídlo: Národní třída 3654/44, PSČ 695 01 Hodonín
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., IČO: 60197609, sídlo: Vinohradská 1632/180, PSČ 130 11 Praha 3
Leasing České spořitelny, a.s., IČO:27089444, sídlo: Budějovická 1912/64b, PSČ 140 00 Praha 4
ČS NHQ, s. r. o., IČO 07237529, sídlo: Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
Dostupné bydlení České spořitelny, a.s., IČO 14261928, sídlo: Budějovická 1518/13b, PSČ 140 00 Praha 4

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základním posláním pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem a veřejností. Pověřencem pro Českou spořitelnu, a.s.a výše uvedené správce je: Jiří Januška email: poverenec@csas.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje
Každé zpracování Vašich osobních údajů má svůj účel a sleduje legální anebo legitimní účel:
- Projevil jste zájem o pracovní pozici, k jejímuž obsazení otevřel správce výběrové řízení. Správce je bankou, je tedy nezbytné v průběhu výběrového řízení provést kontrolní opatření v nezbytně nutném rozsahu.
- Osobní údaje správce zpracovává za účelem provedení kontrolních opatření před uzavřením pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou se v případě úspěšného přijímacího řízení máte stát. Správce provádí posouzení a vyhodnocení Vaší žádost včetně ověřování údajů ve veřejně dostupných rejstřících právnických a fyzických osob a dalších dostupných zdrojů (Facebook, LinkedIn, Google apod.) z důvodu předcházení střetu zájmů s činností a působností členů Finanční skupiny České spořitelny, a.s., principu důvěryhodnosti či obdobných principů zastávaných členy Finanční skupiny.
- Dále můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu zpracovávat, nebudete-li ve výběrovém řízení úspěšný, k Vaší další žádosti o jinou pracovní pozici.
- Vaše osobní údaje můžeme využít pro předsmluvní jednání s vámi v případě, že budete vybrán na pozici a rozhodnete se pracovní nabídku přijmout.
- ČS zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Zpracování probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně či částečně automatizovaně.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje
- ČS zpřístupňuje Vaše osobní údaje pouze oprávněným osobám a zcela v souladu s GDPR, popř. dalšími zákony.
- Osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, přičemž vždy platí, že s každým subjektem, který pro ČS provádí zpracování osobních údajů, má ČS jako se zpracovatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Zpracovatelem vašich osobních údajů z titulu kandidáta na pracovní pozici je společnost LMC, s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů
- Osobní údaje ČS zpracovává vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet.
- Nedohodneme-li se při realizaci Vaší žádosti odeslané v rámci výběrového řízení jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme šest měsíců od jejich zaslání (zpřístupnění správci).
- Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).

Respektujeme Vaše práva (práva subjektu údajů)
- V souladu s textem GDPR máte právo obrátit se na správce s žádostí o opravu osobních údajů, o jejich doplnění neúplných osobních údajů či jejich výmaz, dále např. o vydání potvrzení (na přístup k osobním údajům), které Vaše osobní údaje správce zpracovává.
- Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou danou GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat správce o vysvětlení či o provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření (právo vznést námitku). Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat jak správce, obdobně i pověřence.

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů
- Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:
- název: Úřad pro ochranu osobních údajů
- sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
- kontakt (tel.): +420 234 665 111.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/

Kontaktní údaje

Doplňující údaje

Přílohy

Vaše osobní údaje, které jste zde vyplnil/a, budou využity výhradně pro výběrové řízení na pozici, na kterou se hlásíte.
Pokud si přejete, abychom Vás oslovili i s jinými nabídkami našich volných pozic, je nutné níže udělit souhlas k dalšímu oslovení ze strany FSČS.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.

Logo Česká spořitelna

© Česká spořitelna, a.s. Všechna práva vyhrazena. | Powered by LMC