Přihlaste se na IT workshop pro absolventy středních škol

Přihlaste se na IT workshop pro absolventy středních škol

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů kandidátů. Zobrazit více

Tyto zásady pro kandidáty na pracovní pozice blíže upravují obecně platné Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně (link na https://www.csas.cz/cs/ochrana-zpracovavani-osobnich-udaju).

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je ten, kdo provádí zpracování osobních údajů a také za toto zpracování odpovídá. Správce může zpracovávat osobní údaje sám nebo pověřit jinou osobu. Takto pověřenou osobu pak zákon označuje za zpracovatele osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsou:

Factoring České spořitelny, a.s., IČO: 25629352, sídlo: Budějovická 1518/13B, PSČ 140 00 Praha 4
Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, sídlo: Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
Erste Digital GmbH, o. z. Czech Republic, IČO: 05535646, sídlo: Antala Staška 1292/32, Krč, 140 00 Praha
Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., IČO: 61858692, sídlo: Na Pankráci 1720/123, Nusle, PSČ 140 21 Praha 4
Procurement Services CZ, s.r.o., IČO: 27631621, sídlo: Budějovická 1912/64b, Krč, PSČ 140 00 Praha 4
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, IČO: 04107128, sídlo: Budějovická 1518/13a, Michle, PSČ 140 00 Praha 4
ČS Seed Starter, a. s. , IČO 61058769, sídlo: Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., IČO: 27567117, sídlo: Antala Staška 2027/79, Krč, PSČ 140 00 Praha 4
Erste Grantika Advisory, a.s., IČO: 25597001, sídlo: Jánská 448/10, Brno-město, PSČ 602 00 Brno
Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o., IČO: 29216061, sídlo: Národní třída 3654/44, PSČ 695 01 Hodonín
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., IČO: 60197609, sídlo: Vinohradská 1632/180, PSČ 130 11 Praha 3
Leasing České spořitelny, a.s., IČO:27089444, sídlo: Budějovická 1912/64b, PSČ 140 00 Praha 4
ČS NHQ, s. r. o., IČO 07237529, sídlo: Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4
Dostupné bydlení České spořitelny, a.s., IČO 14261928, sídlo: Budějovická 1518/13b, PSČ 140 00 Praha 4

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základním posláním pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř organizace a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem a veřejností. Pověřencem pro Českou spořitelnu, a.s.a výše uvedené správce je: Jiří Januška email: poverenec@csas.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje
Každé zpracování Vašich osobních údajů má svůj účel a sleduje legální anebo legitimní účel:
- Projevil jste zájem o pracovní pozici, k jejímuž obsazení otevřel správce výběrové řízení. Správce je bankou, je tedy nezbytné v průběhu výběrového řízení provést kontrolní opatření v nezbytně nutném rozsahu.
- Osobní údaje správce zpracovává za účelem provedení kontrolních opatření před uzavřením pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou se v případě úspěšného přijímacího řízení máte stát. Správce provádí posouzení a vyhodnocení Vaší žádost včetně ověřování údajů ve veřejně dostupných rejstřících právnických a fyzických osob a dalších dostupných zdrojů (Facebook, LinkedIn, Google apod.) z důvodu předcházení střetu zájmů s činností a působností členů Finanční skupiny České spořitelny, a.s., principu důvěryhodnosti či obdobných principů zastávaných členy Finanční skupiny.
- Dále můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu zpracovávat, nebudete-li ve výběrovém řízení úspěšný, k Vaší další žádosti o jinou pracovní pozici.
- Vaše osobní údaje můžeme využít pro předsmluvní jednání s vámi v případě, že budete vybrán na pozici a rozhodnete se pracovní nabídku přijmout.
- ČS zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování. Zpracování probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně či částečně automatizovaně.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje
- ČS zpřístupňuje Vaše osobní údaje pouze oprávněným osobám a zcela v souladu s GDPR, popř. dalšími zákony.
- Osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, přičemž vždy platí, že s každým subjektem, který pro ČS provádí zpracování osobních údajů, má ČS jako se zpracovatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Zpracovatelem vašich osobních údajů z titulu kandidáta na pracovní pozici je společnost LMC, s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů
- Osobní údaje ČS zpracovává vždy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž respektuje zákonné povinnosti specifikující časové limity, pro jejichž plnění musí nezbytně ke zpracování osobních údajů docházet.
- Nedohodneme-li se při realizaci Vaší žádosti odeslané v rámci výběrového řízení jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme šest měsíců od jejich zaslání (zpřístupnění správci).
- Jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno, nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).

Respektujeme Vaše práva (práva subjektu údajů)
- V souladu s textem GDPR máte právo obrátit se na správce s žádostí o opravu osobních údajů, o jejich doplnění neúplných osobních údajů či jejich výmaz, dále např. o vydání potvrzení (na přístup k osobním údajům), které Vaše osobní údaje správce zpracovává.
- Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou danou GDPR s ohledem na účel zpracování, máte právo požádat správce o vysvětlení či o provedení opravy, případně jiných nezbytných opatření (právo vznést námitku). Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat jak správce, obdobně i pověřence.

Řádně plníme povinnost k ochraně osobních údajů
- Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:
- název: Úřad pro ochranu osobních údajů
- sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
- kontakt (tel.): +420 234 665 111.
Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.

Logo Česká spořitelna

© Česká spořitelna, a.s. Všechna práva vyhrazena. | Powered by LMC